Et effektfuldt samarbejde mellem PPR, skole og specialtilbud

Et effektfuldt samarbejde mellem PPR og almenskolen, specialskolen, specialklasserækker/gruppeordningen foregår tæt på børnene og de unge i deres eget miljø, der hvor udfordringerne er. Derfor er det også her, de skal løses – tæt på praksis, i praksis og i samarbejde med lærere, børnehaveklasseledere og ledelsen på skolen. PPR skal tilbyde skolerne det, de har brug for, hvilket indimellem også kan være andet end det, der efterspørges fra skolens side.

Aktuelt står PPR i et paradigmeskifte, hvor den pædagogiske psykologiske rådgivning ikke alene handler om det enkelte barns behov. PPR’s opgavefokus handler i lige så høj grad om elever i grupper, klasser, fællesskaber og om skoleudvikling. Derfor må PPR og skolens fagprofessionelle tage udgangspunkt i det dobbelte perspektiv og forstå eleven eller den unge i en social sammenhæng. Derfor er det særdeles vigtigt, at PPR’s blik på den tidlige indsats og det forebyggende arbejde prioriteres fremfor individuelle undersøgelser.

Det er altafgørende at prioritere, at PPR er tæt på skole og dagtilbud og fortsat er forankret i Folkeskoleloven. Og vigtigt at fastholde at PPR’s personale er forankret i egen organisation for at skærpe det kritiske blik.

Et effektfuldt og tværfagligt samarbejde er et teamwork, hvor de fagprofessionelle rundt om barnet eller gruppen kan
– og er indstillet på at – løfte opgaven i fællesskab med afsæt i at være undersøgende på forskellige perspektiver, forståelser, viden og kompetencer. Det er samskabelse, når skolens fagprofessionelle og PPR’s medarbejdere opnår nye forståelser og løsninger på de udfordringer, de fagprofessionelle i fællesskab er ansvarlige for at løfte i arbejdet med børn og unge med særlige behov og i mistrivsel.

PPR skal have blik for at skabe bedre betingelser for, at børn og unge har adgang til deltagelsesmuligheder på mangfoldige måder. Et PPR, hvor supporten sker via deltagelse af de fagprofessionelle PPR-medarbejdere ude i barnets eller den unges praksis i et samarbejde med skolens faglige vejledere/PLC.

Et effektfuldt og praksisnært PPR-opdrag skal understøtte skolerne på forskellige måder. Rigtig meget sker allerede, i nogle kommuner mere end i andre kommuner. Der er med andre ord et behov for, at PPR’s organisering og support bliver mere homogen. Og at der er nysgerrighed, organisatorisk mod og god ledelse samt dialoger på tværs. Det kan og skal gøres bedre.

Dette vil jeg i den nye hovedstyrelse arbejde for bliver en realitet.